VOORWOORD

VINGER AAN DE POLS, VOET TUSSEN DE DEUR

FNV Spoor in de OR en OC; dat is jouw vinger aan de pols en jouw voet tussen de deur, zo citeert Henri Janssen een van de slogans van de bond bij de lopende medezeggenschapsverkiezingen bij NS. Belangrijk dus, vindt hij, zeker nu NS een forse krimp heeft aangekondigd.

Op het moment van dit schrijven voeren we vanuit FNV Spoor een grote ledenraadpleging uit over de krimpplannen van NS bij Service & Stations. Door deze en andere ontwikkelingen maken we ons veel zorgen over de werkgelegenheid bij het spoorbedrijf, nu en straks. Helaas óók bij andere NS bedrijfsonderdelen dan alleen Service & Stations. Is er straks nog wel voor iedereen 'Plaats in de herberg', zoals het thema van ons laatste Kerstnummer luidde? Is NS in staat het imago vast te houden van 'sociaal bedrijf' waar de medewerkers die dat wensten al dan niet in verschillende functies in ieder geval tot voor kort een baan voor het leven konden vinden?

Overigens ben ik er heilig van overtuigd dat deze krimpplannen ook slecht voor de reizigers en de toekomst van NS zijn. Als NS de kans krijgt deze plannen echt door te zetten, zal dat een verslechtering voor de reizigers en dus voor de eigen concurrentiepositie zijn.

Als vakbond moéten we ons met de ontwikkelingen bemoeien. Dat was altijd al zo, maar nu helemaal. Er staan grote belangen op het spel, namelijk de werk- en inkomenszekerheid van het personeel. Voor hen doen we het.

Vandaar ook dat we middels onze ledenraadpleging eerst de mening van onze leden vragen. Maar uiteraard ook of zij, mocht het nodig zijn, bereid zijn middels vakbondsacties de directie een halt toe te roepen.

We bewegen ons als bond ook op een ander speelveld, namelijk dat van de medezeggenschap. Formeel zijn de taken van bond, ondernemingsraad (OR) en onderdeelscommissies (OC) min of meer gescheiden, maar er zijn ook duidelijke raakvlakken. Daarom stelt FNV Spoor via onze kieslijsten kaderleden verkiesbaar voor de medezeggenschap. De bond draagt bij aan hun deskundigheidsbevordering, wat een impuls is voor de professionaliteit van de medezeggenschap, en vindt het tegelijkertijd belangrijk dat via hen ook in de medezeggenschapsorganen het FNV-geluid doorklinkt. En dat onze visie op hoe het bedrijf NS eruit moet zien ook in de medezeggenschap ingebracht wordt.

Ik verklap geen geheim als ik hier de hoop uitspreek dat we straks veel FNV’ers in de OR’en en OC’s bij NS zullen terugvinden. Want zeker bij ingrijpende gebeurtenissen zoals nu de saneringsplannen is het belangrijk dat vakbond en medezeggenschap elkaar versterken in hun reacties richting de werkgever. En dan is het fijn als de visies van deze partijen op zijn minst een beetje overeen komen. Zoiets draagt bij aan goede oplossingen waarin de belangen van de medewerkers voorop staan.

Ga dus stemmen voor de medezeggenschap bij jouw spooronderdeel, als je dit nog niet hebt gedaan, en stem dan bij voorkeur op een kandidaat van de FNV. Dan zoeken we gezamenlijk als bond en medezeggenschap naar goede oplossingen voor de problemen die zich aandienen. Dat heeft mijn voorkeur. Want oplossingen die worden gevonden in goed onderling overleg hebben doorgaans meer draagvlak en een langere levensduur dan oplossingen die pas na veel strijd worden bereikt.

Henri Janssen, Bestuurder FNV Spoor

Deel deze pagina